Identificació

                    

            

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica (Semipresencial)

Imprimir

Informació bàsica

Edició: Segona
Hores: 775.00
Idioma: Catatà o Castellà en funció del docent
Data inici: 14/10/2016
Data finalització: 13/10/2017
Crèdits: 31.00 ECTS
Nombre de places: 16
Codi: 16SPM1019
Matrícula tancada

Preu:
  • Matrícula ordinària:
    1.595,00€
  • 5% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.515,25€
  • 10% de descompte per a particulars i empreses. Veure apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    1.435,50€
Horari: Sessions on line: divendres cada 15 dies.
Sessions presencials: divendres tarda i dissabte matí i tarda
-14 i 15 d'octubre de 2016: divendres de 17 a 21 h i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 18 h
-13 i 14 de gener de 2017: divendres de 16 a 22 h i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h
-24 i 25 de febrer de 2017: divendres de 16 a 21 h i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 h
-07 i 08 d'abril de 2017: divendres de 16 a 21 h i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 h
-19 i 20 de maig de 2017: divendres de 16 a 21 h i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 h
-30 de juny i 1 de juliol de 2017: divendres de 16 a 22 h i dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Treball final: 13/10/2017

Lloc realització: Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Ala B


Curs homologat com a formació específica en mediació en l'àmbit familiar i en la part general pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

Els/les alumnes que acreditin haver cursat el Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària podran convalidar els mòduls 1, 2, 3 i 7.

PRESENTACIÓ

El Postgrau de Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica pretén facilitar eines i recursos pràctics als futurs professionals de la conflictologia per capacitar-los en el seu rol com a mediadors familiars des d’una perspectiva sistèmica. Així, no només es desenvolupen tècniques i recursos útils per a la mediació sinó que també s’exerciten competències i habilitats per a la prevenció i resolució de conflictes, incidint i difonent la cultura del diàleg i la resolució de conflictes com a via alternativa (en moltes ocasions millor, més ràpida, menys traumàtica i més econòmica) a la via judicial.

Es treballaran els aspectes clau que la perspectiva sistèmica facilita a l’anàlisi del conflicte familiar i a les possibles línies de prevenció o resolució alternativa d’aquests conflictes. Des d’aquest enfocament es tindrà en compte tot el sistema familiar, les relacions entre els seus membres i també entre aquests i l’entorn.

Més enllà dels conflictes de parella es treballaran també altres conflictes que poden aparèixer al llarg del cicle de vida de les famílies, així com les possibles repercussions que poden tenir en el sistema familiar.

La metodologia de la mediació aplicada al sistema familiar es complementarà amb altres tècniques i recursos nous per a la prevenció i resolució dels conflictes familiars, una formació bàsica sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació i un treball vivencial sobre les habilitats i competències del mediador i el seu rol professional.

Tot això, comptant amb la implicació de professionals formadors procedents de sectors i rols diversos, tots ells relacionats d’alguna manera amb la gestió de conflictes en l’àmbit familiar. I és que l’enfocament multidisciplinari i el treball en xarxa esdevenen elements clau per als futurs professionals de la mediació familiar que vulguin desenvolupar la seva tasca des d’una perspectiva sistèmica.

El Postgrau de Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica té un format semi-presencial, fet que possibilita una formació teoricopràctica a distància ajustada a les necessitats horàries i temporals de cada persona. Aquesta formació es complementa amb les sessions presencials que permeten l’aprofundiment dels coneixements adquirits durant la fase virtual i a la vegada faciliten l’adquisició, la millora i l’exercitació de competències i habilitats per a la mediació i resolució de conflictes familiars. Aquestes sessions presencials seran eminentment pràctiques i contextualitzades en l’anàlisi de casos reals de mediació familiar des d’una perspectiva sistèmica. Per això hi col·laboraran diferents experts en la matèria així com professionals que treballen en diferents institucions, empreses i equips de mediació familiar o resolució de conflictes.

Aquest postgrau sorgeix com a complement formatiu del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària, que ja fa més d’onze edicions que està en funcionament, i per tant, l’avalen uns professionals de primera categoria i una àmplia experiència en accions formatives d’aquest estil. A la vegada, es configura com una formació especialitzada per a tots els exalumnes que ja han cursat l’esmentat postgrau i que poden així complementar la seva formació i ampliar les sortides professionals. Per altra banda, esdevé també una formació molt útil per a tots aquells professionals vinculats a l’àmbit de la teràpia familiar sistèmica que volen ampliar la formació adquirint tècniques i estratègies especialitzades per a l’acompanyament de famílies que es troben en situacions de conflicte.

OBJECTIUS

– Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin intervenir en els conflictes, abordar-los i gestionar-los.

– Adquirir els coneixements teòrics, les tècniques i habilitats necessàries per intervenir professionalment en els conflictes familiars.

– Tenir competències per prevenir, detectar, gestionar o resoldre conflictes familiars des d’una perspectiva sistèmica.

– Adquirir la capacitat per desenvolupar de manera òptima el rol professional.

A QUI S'ADREÇA

– A llicenciats i graduats universitaris de diferents camps interessats en el desenvolupament d’aquesta pràctica professional o d’aquest àmbit d’intervenció.

– A persones amb titulació universitària que treballen o desenvolupen projectes o serveis vinculats directament o indirectament amb les famílies. Per exemple, professionals del sector de la pedagogia, la psicologia, la teràpia familiar, el treball social, l’educació social, la infermeria, la medicina, el dret; professionals de l’Administració pública, d’institucions educatives (escoles bressol, centres educatius de primària o secundària, escoles d’adults, educació en l’àmbit no formal...), d’empreses privades; professionals o persones voluntàries d’organitzacions del tercer sector vinculades al treball amb famílies. 

– A persones amb una llarga trajectòria professional que volen reorientar la seva vida professional.  

REQUISITS D'ADMISSIÓ
- Llicenciats, diplomats o graduats en qualsevol disciplina.
- Persones i professionals que poden justificar a partir d’una carta de recomanació o d’un breu informe (d’institucions públiques, entitats o empreses) els seus coneixements pràctics o experiència professional, associativa o fins tot voluntària, en la prevenció, gestió i resolució de conflictes i la mediació.
 
NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Descripció


Curs homologat com a formació específica en mediació en l'àmbit familiar i en la part general pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.PROGRAMA

PRESENCIAL 1:  Presentació acadèmica del postgrau, funcionament i organització

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LA CONFLICTOLOGIA

–Aproximació al concepte de conflicte
–Teories del conflicte social
–Trets característics d’un conflicte
–Tipologia de conflictes: factors i causes
–Avantatges i recompenses. Intervencions

MÒDUL 2: COMUNICACIÓ AMB ÈXIT

–De la idea al discurs
–Comunicació verbal
–Comunicació no verbal
–La gestió de les emocions
–Comunicació en situacions de crisi
–Casos pràctics: comunicació, crisi i conflicte

MÒDUL 3: PROCEDIMENTS I EINES DE RESOLUCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES

Tema 3.1. La negociació

–Què és la negociació?
–El procés negociador
–Preparació i desenvolupament de la negociació
–Casos de negociació

Tema 3.2. La mediació

–Què és la mediació? Principals models
–Característiques de la mediació
–Claus i tècniques de mediació per a l’acord
–Seguiment i avaluació de l’acord
–El rol i les competències del/de la mediador/a
–Anàlisi de casos de mediació aplicada

Tema 3.3. Altres procediments de resolució de conflictes

–Facilitació i procés facilitador
–Diàlegs apreciatius
–El joc en i per a la gestió de conflictes
–Música, emocions i conflicte

PRESENCIAL 2: Trobada, tutoria col·lectiva i avaluació de les activitats dels mòduls 1, 2 i 3

TEMA 4: INTRODUCCIÓ A L’ENFOC SISTÈMIC: ANÀLISIS DEL CONFLICTE FAMILIAR

Tema 4.1 Introducció a l'enfoc sistèmic i anàlisi del sistema familiar
      
–Anàlisis del sistema familiar des de l'enfoc sistèmic
–El genograma familiar
–El cicle de vida de les famílies
–Els secrets de la família i el llegat intergeneracional
–Principals tipologies i estructures familiars
–Les capacitats de les famílies
–Tècniques i estratègies d'anàlisis i d'intervenció des de l'enfoc sistèmic
      
Tema 4.2 Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar
      
–Conflictes susceptibles de mediació familiar
–Efectes psicològics i relacionals dels conflictes en els diferents membres
–Conflictes en l'àmbit de la parella i mediació familiar
–Conflictes familiars i violència de gènere

Tema 4.3 El rol de la persona mediadora
–Les emocions de la persona mediadora
–Autoconeixement i el rol de la persona mediadora
–Ressonàncies personals i familiars de la persona mediadora
–Treball en equip i lideratge en mediació familiar

PRESENCIAL 3: Trobada, tutoria col·lectiva i avaluació de les activitats del mòdul 4

TEMA 5. METODOLOGIES D'INTERVENCIÓ EN CONFLICTES FAMILIARS: MEDIACIÓ SISTÈMICA I ALTRES TÈCNIQUES           

Tema 5.1 Procediments i tècniques per a la Mediació familiar     
–Inici del procés de mediació: clarificació de la demanda i co-construcció d'objectius
–Generació d'opcions en el procés de mediació
–Tècniques, eines o intervencions  en la mediació familiar
–Acords en el procés de mediació familiar
–Incorporació dels infants a les entrevistes
           
Tema 5.2 Altres tècniques i recursos per a la intervenció en conflictes familiars 
–Pràctiques restauratives en l'àmbit familiar i de menors
–Mediació familiar en situacions asimètriques
–Eixos per a educar en i per al conflicte: prevenció/provenció
–Escultures familiars i altres tècniques sistèmiques en la mediació
      
Tema 5.3  Conflictes familiars més enllà de la ruptura de parella

–Conflictes familiars vinculats a processos d'adopcions/acolliments
–Conflictes familiars i salut mental: més enllà del fàrmac
–Conflictes familiars i interculturalitat
–Conflictes familiars i dret hipotecari
–Conflictes en empreses familiars

PRESENCIAL 4: Trobada, tutoria col·lectiva i avaluació de les activitats del mòdul 5


TEMA 6: LA MEDIACIÓ FAMILIAR A CATALUNYA: REGULACIÓ JURÍDICA          
      
6.1 La mediació familiar: passat, present i futur    
–Història de la Mediació Familiar a Catalunya
–Serveis de Mediació Familiar a Catalunya
–Mediació familiar al s.XXI: reptes i nous enfocs
      
6.2 Nocions bàsiques sobre la regulació jurídica relacionada amb la mediació familiar  

–La mediació en situacions de separació, divorci, nul.litat o ruptura de la unió de fet
–Codi civil i codi de família a Catalunya. Llei d'Unions Estables de Parelles Heterosexuals i Homosexuals
–El conveni regulador, l'acta de mediació i clàusules de mediació en el conveni
–El sistema protector dels menors. Llei del menor i mediació dins el conflicte familiar
–Com treballar amb el professional del dret en les mediacions familiars
–Figura del/la coordinador/a de parentalitat

PRESENCIAL 5:  Trobada, tutoria col·lectiva i avaluació de les activitats del mòdul 6

TEMA 7: DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
–Criteris i instruments per al disseny de programes
–Les tecnologies de la informació i comunicació
–Projectes aplicats de GAC

TEMA 8: PRÀCTIQUES O PROJECTE PRÀCTIC

PRESENCIAL 6: Trobada i avaluació de les activitats dels mòduls 7 i 8. Tutoria de final del postgrau i pràctiques o projecte

 

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat
Comptem amb la participació com a docent d’una experta de la Mediació Familiar i referent a nivell internacional:
 
– Marinés Suares. Llicenciada en Psicologia. Terapeuta i Mediadora Familiar. Docent universitària de Mediació a Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, Perú, Mèxic, Equador, Panamà, Veneçuela, Espanya i Portugal. Medalla de la Pau i la concordia 2006 en el VII Congrés Mexicà de Mediació i Directora Acadèmica de “Mediando”, institució dedicada al Servei i Formació de Mediació a Argentina. Autora de diferents llibres relacionades amb la Mediació Familiar.
 
 
A més a més comptarem amb els següents formadors/es: 
 
– Anna Nogueras Martín. Educadora especialitzada. Màster en Mediació Familiar Sistèmica (Escola de teràpia familiar St Pau). Formadora en diferents màsters i postgraus de Mediació i Resolució de conflictes (IL3 Barcelona, Escola de Pau Barcelona, ICAV València, Instituto Andaluz de Criminología Sevilla, Junta de Andalucía...) Formadora del  CEJFE. Actualment treballa com a tècnica mediadora del programa de Prevenció i Mediació Comunitària assessorant i orientant municipis en matèria de prevenció de la delinqüència juvenil. 
 
– Anna Viñas Millán. Educadora social, psicopedagoga i terapeuta familiar. Treballa a Serveis Socials de Castell-Platja d'Aro i és facilitadora de formacions sobre l'adolescència i el treball personal del professional d'ajuda. També és supervisora d'equips.
 
– Ànsel Guillamat Rubio. Psicòloga, mediadora i Terapeuta Familiar formada a l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona. Màster en Gestió i Resolució de Conflictes UB IL3 (2001). Des de 2007 és Mediadora Responsable Servei Judicial de Mediació Familiar al jutjats de la Ciutat Judicial de  Barcelona. CMDPC.(Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya) Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  
 
– Artur Roman Soler. Treballador social i Postgrau i Màster en Mediació familiar. Acreditat practioner en PNL. Treballa  com a mediador en serveis comunitaris i familiars, amb llarga experiència com a mediador des del 1998.  Actualment, treballa com a mediador familiar i comunitari. És docent en diferents màsters universitaris i espais formatius.Treballa com a mediador a ADDO Conflict Resolution. Especialitzat en Intervenció Psicosocial en Emergències des de 1999.
 
– Blanca Barredo Gutiérrez. Llicenciada en Dret i filologia romànica. Màster en Mediació. Actualment és catedràtica d’Educació, mediadora i advocada especialista en dret laboral, civil, estrangeria i menors per l’ICAB. Membre del Comitè Executiu de la Comissió d’advocats mediadors de l’ICAB.
 
– Belén de la Cámara. Mediadora, Postgrau en Resolució de Conflictes per la URL. Actualment és la responsable de l’Àrea de Mediació de CEPS Projectes Socials.
 
– Carles Lama Niebla. Pianista i exdirector de l’organisme autònom del Conservatori de Música de Girona de la Diputació de Girona.
 
– Conxita Vila Vila. Treballadora social. Especialista en serveis socials d’atenció primària. Experta en disseny i desenvolupament de projectes comunitaris i treball en xarxa.
 
– Eduard Carrera Fossas. Veure currículum a l’apartat Coordinació.
 
– Emma López. Llicenciada en Dret. Màster of Laws in International & European Law por la Ruskin University de Cambridge (Regne Unit) i màster en Resolució de Conflictes per IL3-Universitat de Barcelona, habilitada pel College of Mediators. Ha exercit com a jutgessa en el Jutjat Penal número 3 de Tarragona i el Jutjat Mixte i Exclusiu de Violència de Gènere d’Amposta. Codirigeix i coordina el Postgrau Mediació i Gestió de Conflictes de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Sòcia de l’empresa ADDO Conflict Resolution.
 
–  Isabel Bujalance Gómez. Educadora social homologada per la UdG. Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica (Kine), Màster en Teràpia familiar sistèmica al CTFB (Dr. Sarró), Màster de Teràpia Estratègica Breu, amb el Dr. Nardone. Coautora del llibre “Manual del mediador de família en Cataluña" publicat per Editorial Dúo. Dirigeix i desenvolupa tasques de mediadora familiar, terapeuta i formadora al centre RAIXA.
 
– Joan Manuel del Pozo. Catedràtic de Filosofia de la Facultat de lletres. Assessor del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Ha estat Diputat al Parlament de Catalunya.
 
– Jordi Casajoana Feliu. Llicenciat en Dret per La Universitat de Barcelona. Advocat i Mediador en exercici. Soci Fundador del despatx IMI Institut Mediació Integral.
 
– Josep Armengol Medina. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació, Pedagogia. Postgrau de mediació ciutadana i comunitària per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Participació Ciutadana per la Universitat de Girona. Impulsor i mediador del Servei de Mediació Comunitària de ciutadana i comunitària de l’Ajuntament de Vic.
 
– Lídia Mallorquí Román. Psicòloga social. Llicenciada per la Universitat Autònoma de Bellaterra, l'any 2000. Màster per la OBS en Gestió per la millora de la qualitat de l'Administració Pública, l'any 2013. Fa 14 any que treballa a l'administració, concretament en els serveis socials de l'Ajuntament de Girona com a tècnica d'avaluació i planificació.
 
– Lívia Jarque Llamazares. Llicenciada en psicologia per la UB. Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica. Màster en Psicologia Forense i criminal per la UB. Actualment treballa en l’Àrea d’Atenció a les famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà.
 
– Lluís Pastor Pérez. Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Llull (URL). Professor titular de Retòrica i de Màrqueting Editorial i de Premsa a la URL. Director de Gestió de Continguts del Grup UOC i director general de l’Editorial UOC. Col•laborador a TV3 i RAC1.
 
– Marta Méndez Pichot. Advocada i Mediadora. Sòcia fundadora de GIRA, empresa especialitzada en serveis d’ADR o resolució alternativa de conflictes.
 
– Marta Ponce Mas. Llicenciada en Pedagogia. Mediadora del Servei de Mediació de Mataró i consultora sistèmica. Màster en “Gestió i direcció de Serveis Socials” per la Universitat Ramon Llull, Màster Internacional en Resolució de Conflictes per la UOC. Formada en Constel.lacions sistèmiques amb Alexander Poraj. Formada en comunicació No-violenta i Teràpia Gestalt.
 
– Mercè Àlvarez Bargadà. Llicenciada Pedagogia i Terapeuta Familiar acreditada per l’Hospital de Sant Pau UAB. Membre de la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF). Mediadora familiar acreditada pel Partit Judicial de Barcelona amb nº 1550. Professora adjunta de la Universitat de Barcelona i cofundadora del centre d’atenció psicològica i mediació Bealta de Barcelona.
 
– Mònica Buscarons Gelabertó. Veure currículum a l'apartat Coordinació.
 
– Maria Montserrat Garcia. Psiquiatra, postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica per la UDG i Centre d’Estudis Sistèmics. Treballa a la Xarxa de Salut Mental.
 
– Natxo Tarrés Garcia. Músic professional i membre del grup musical Gossos. Estudiós de la interacció de la música en les persones: musicoteràpia i estats modificats de la consciència.
 
– Núria Santayana Sánchez. Psicòloga del SIAD de la Garrotxa i membre fundadora d’Identitats, una associació que treballa amb la prevenció i atenció de situacions de violència en el context familiar.
 
– Nuria Villanueva Rey. Psicòloga, Mediadora Familiar i Presidenta de l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA.
 
– Oriol Ripoll González. Director de Jocs, una consultora dedicada al desenvolupament de jocs aplicats a projectes de comunicació i educatius. Professor de jocs a l’Escola Universitària d’Educació i Treball Social de la Universitat Ramon Llull i d’intel.ligència emocional i de la creativitat a la Universitat Pompeu Fabra.
 
– Òscar Negredo Carrillo. Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG. Coordinador del Centre de Mediació de l’Hospitalet del Llobregat.
 
– Paco Molinero Ruiz. Psicòleg, Mediador Familiar i docent en diferents institucions com la Universitat Abat Oliba, el Col•legi de Psicòlegs, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i la UAB. Referent del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l’ACDMA. Actualment presideix la seu de Girona del Col.legi Oficial de Psicòlegs.
 
– Ramon Bartomeus Plana. Cap de Recursos de la Fundació IWITH.ORG.
 
– Raúl Calvo Soler. Professor titular de la Facultat de Dret. Assessor del Servei de Mediació de la ciutat de Buenos Aires (Argentina).
 
– Rosa Torre Lloveras. Directora Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de  Catalunya.
 
– Toni Giner Tarrida.  Doctor en Pedagogia, Llicenciat en Psicologia i Màster en Psicoteràpia Familiar Sistèmica. Director i coordinador del Màster de Tutoria i lideratge de la Universitat de Barcelona. Acreditat com a Psicòleg- Coach pel COPC. Professor de la Facultat de Pedagogia de la UB i coordinador del “Projecte Escolta” i del grup de treball “Coaching Educatiu”.
 
– Toni Vives Tribó. Psicòleg del Servei per a persones que exerceixen la violència de l’Hospital Santa Caterina de Girona i membre fundador d’Identitats, una associació que treballa en la prevenció i atenció de situacions de violència en el context familiar.
 
– Xavier Casademont Falguera. Politòleg, professor associat a la Universitat de Girona. Ha treballat en la gestió local de la immigració. 
 
– Xavier Pastor Pérez. Veure currículum a l’apartat Direcció.
 
*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que alguns dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Direcció

– Xavier Pastor Pérez. Llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB. Postgrau en Resolució de Conflictes per la URL. Diploma d’Estudis Avançats i doctorand en Comunicació Política per la URL. Director del Diploma de Postgrau de la UdG. Col•laborador docent de la Fundació UdG, del Màster en Govern Local de la UAB, dels màsters i postgraus en Conflictologia de la UOC i d’altres universitats i escoles de postgrau. Fundador i soci d’IdealSolucions. Autor de diferents investigacions a Catalunya i de llibres sobre la gestió dels conflictes públics.Coordinació
– Mònica Buscarons Gelabertó. Llicenciada en Psicopedagogia. Postgrau en Resolució de Conflictes Socioeducatius (UAB) i Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica (UdG-Centre Estudis Sistèmics). Mediadora Familiar. Consultora i formadora en diferents màsters i postgraus de Conflictologia i Resolució de Conflictes (UOC i UdG). Actualment treballa com a tècnica de projectes en una administració local.
 
– Eduard Carrera Fossas. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. Mediador i facilitador comunitari a Olot. Conflictòleg, fundador i soci d’IdealSolucions. Col•laborador docent de la Fundació Universitat de Girona. Autor d’investigacions sobre el cost del conflicte i la seva gestió i resolució.


Organitza:

Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.