Identificació

                    

            

Màster en Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu (SEMIPRESENCIAL)

Matricula't
Imprimir

Informació bàsica

Edició: Cinquena
Hores: 1500.00
Idioma: Català
Data inici: 20/10/2017
Data finalització: 30/09/2018
Crèdits: 60.00 ECTS
Nombre de places: 13
Codi: 17SSM0031
Matrícula oberta

Preu:
  • Matrícula Ordìnaria:
    2.550,00€
  • Descompte del 5% per a particulars que compleixin algun dels requisits de l'apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    2.422,50€
  • Descompte del 10% per a particulars i empreses que compleixin algun dels requisits de l'apartat "Descomptes i Beques" del curs (imprescindible enviar document acreditatiu a: info.fundacioif@udg.edu):
    2.295,00€
Horari: Dos divendres al mes, de 16 a 20 h (Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà) i un dissabte al mes, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h (Aulari 1 del Parc)

Sessions presencials: 20 d'octubre; 3 i 4 de novembre; 1, 2 i 15 de desembre de 2017; 13 i 19 de gener; 2, 3 i 16 de febrer; 2, 3 i 16 de març; 6, 7 i 20 d'abril; 4, 5 i 18 de maig; 1, 2, 15 i 30 de juny de 2018;
Seminaris: 15 i 22 de setembre de 2018

Entrega de Treball final de màster: 30/09/2018* Supervisió casos clínics divendres: Aquesta assignatura es pot cursar de manera presencial al Laboratori de Vincle Afectiu o de manera on-line. Si es cursa de manera on-line el professional en formació haurà d'anar aportant els seus propis casos per rebre la supervisió dels terapeutes docents.

Lloc realització: Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà i Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Giroemprèn
PRESENTACIÓ
La Teoria del Vincle Afectiu (Attachment Theory) és una de les perspectives més actuals en el camp de la psicologia. Fou inicialment desenvolupada per J. Bowlby (1907-1990), psicoanalista i psiquiatra anglès. Considerada avui dia dins el marc de la psicoanàlisi relacional, presenta l’avantatge d’integrar coneixements de la psicologia del desenvolupament, biologia, etologia i cibernètica.
 
L’Attachment Theory ha desenvolupat instruments de diagnosi i valoració de les experiències de criança, models operatius interns del sistema de vincle afectiu i estats mentals que, procedint del camp psicoanalític, presenten evidència empírica provada.
 
L’aplicació de l’Attachment Theory al camp de la psicoteràpia i la comprensió de la psicopatologia d’infants i adults a partir d’aquest model és l’objectiu d’aquest màster.
 
Els alumnes formats podran accedir a portar pacients en un màster d’aprofundiment dins el Laboratori de Vincle Afectiu o centres associats.
 
Aquest màster permet accedir a:
 
– Titulació de Curs de Postgrau en Teràpia de Vídeo-Intervenció.
 
– Acceptació com a membre en formació a l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu.
 
– Presentació com a membre a l’Asociación Iberoamericana de Apego.
 
– Titulació de Curs d’Especialització en Intervenció en el Sistema de Protecció a la Infància des de la Teoria del Vincle Afectiu: Acolliments, Adopcions i Treball amb Famílies Biològiques Vulnerables.
OBJECTIUS

– Adquirir un coneixement rigorós sobre la teoria del vincle afectiu (Attachment Theory).

– Comprendre els efectes dels maltractaments, separacions i dols en la salut mental i la construcció del sistema de vincle afectiu.

– Aplicar en situacions clíniques instruments de diagnosi propis de l’Attachment Theory (Adult Attachment Interview, Strange Situation, CCH, Camir i d’altres).

– Saber fer una anàlisi de la interacció pares-infants/adolescents (CIB, LISA-T i LISA-M i altres).

– Comprendre la psicopatologia d’infants i adults des de la perspectiva psicoanalítica de la teoria del vincle afectiu.

– Iniciar-se en la teràpia per videointervenció (George Downing).

– Adquirir el nivell bàsic de formació en Psicoteràpia Psicoanalítica del Vincle Afectiu: Infants/Adults i Parelles.

– Comprendre la implicació de l’orientació de la teoria del vincle afectiu en les polítiques de protecció a la infància i revisar els Programes Internacionals de Millora de les Competències Parentals.

– Iniciar-se en la recerca i possible projecte de tesi doctoral.

A QUI S'ADREÇA

A psicòlegs que es vulguin especialitzar en programes psicoterapèutics basats en la teoria del vincle afectiu. 

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Titulació universitària de Psicologia. Es consideraran sol·licituds de formacions afins sempre que el Laboratori de Vincle Afectiu doni el vistiplau per ser un professional proper a les problemàtiques que tracta el màster.PROGRAMA

Aquest màster inclou el Curs de Postgrau en Teràpia de Videointervenció* i el Curs d’Especialització en Intervenció en el Sistema de Protecció a la Infància des de la Teoria del Vincle Afectiu: Acolliments, Adopcions i Treball amb Famílies Biològiques Vulnerables.*

* Les persones interessades podran matricular-se en aquests cursos de manera independent.

1. TEORIA DEL VINCLE AFECTIU I NEUROCIÈNCIES DE L’AFECTIVITAT
La teoria del vincle afectiu fou una orientació dins el paradigma psicoanalític proposada pel psiquiatra anglès J. Bowlby. A diferència de la psicoanàlisi tradicional, la Teoria del Vincle Afectiu (Attachment Theory) va emergir emparada per ciències d’evidència empírica com l’etologia, la cibernètica i la teoria de sistemes que va permetre una creixent i àmplia difusió. Mary Ainsworth va ajudar al fet que la teoria i conceptes pensats per Bowbly es poguessin estudiar de manera operativa i experimental. Avui dia aquesta perspectiva teòrica ha desenvolupat un sòlid programa d’estudis i recerca i es fa difícil entendre la psicopatologia en la vessant actual sense comprendre l’impacte de les relacions afectives en la ment humana, punt que Freud també va destacar però que la perspectiva psicoanalítica del vincle afectiu ha desenvolupat i analitzat de manera àmplia. El programa d’aquesta assignatura tracta de: 1) Conceptes bàsics de la teoria psicoanalítica de J. Bowlby, 2) El sistema d’aferrament, 3) Els models operatius interns, 4) Separació i pèrdua, 5) Trauma i desorganització i 6) Psicopatologia del desenvolupament.
L’avançament de les neurociències, d’altra banda, permet entendre l’epigenètica dels trastorns mentals i mantenir que, en un bon nombre de casos, són producte del patiment mental excessiu que produeixen les relacions afectives i interpersonals. Tal com postulava Bowbly, la sociabilitat humana és innata i el nadó cerca aferrar-se a algú que li aporti seguretat i protecció al temps que l’estimula i li depara oportunitats d’aprenentatge. És important que un terapeuta del vincle afectiu estigui informat dels avenços de les neurociències de l’afectivitat.
Tanmateix, aquesta assignatura planteja també com tot aquest coneixement ens ha de portar a una tècnica psicoterapèutica on l’experiència relacional amb el psicòleg o terapeuta possibiliti una veritable trobada transformadora. La psicoteràpia basada en el vincle afectiu i el modern viratge de la psicoanàlisi en el camp relacional ens ha d’ajudar a entendre les tècniques i habilitats terapèutiques basades en la intersubjectivitat pacient-terapeuta. El programa d’aquesta assignatura està basat en: 1) Aportacions de la psicoanàlisi relacional, 2) Neurobiologia del sistema afectiu relacional, 3) Estudi de les tècniques i habilitats terapèutiques relacionals.

2. VALORACIÓ DE LA INTERACCIÓ I SISTEMA DE VINCLE AFECTIU: INFANTS I ADULTS
Un dels punts més interessants de la teoria del vincle afectiu és la possibilitat d’observar com es van desenvolupant les representacions internes que té l’infant sobre la parella parental o figures de criança i com això explica part del seu comportament i, en alguns casos, derivació cap a trastorns mentals o comportaments disruptius o desorganitzats. El programa d’aquesta assignatura permet: 1) Estudiar els factors que promouen un vincle afectiu de base segura, 2) Entendre l’aplicació clínica de sistemes de valoració com el procediment de la Situació Estranya o de Les histoires à completer (CCH), entre d’altres, 3) Realitzar pràctiques en l’ús dels diferents instruments i escales i 4) Observar i analitzar els vincles segurs, insegurs i desorganitzats.
Mary Main, junt amb altres científics de l’attachment va elaborar la coneguda Adult Attachment Interview, una entrevista que pretenia estudiar de manera empírica les experiències d’amor, rebuig, inversió de rols, negligència i pressió per l’èxit que una persona adulta havia rebut durant la infantesa. Allò que feia aquesta entrevista tan especial és que permet estudiar aquestes experiències malgrat les defenses o distorsions que el propi subjecte adult vulgui activar conscientment o inconscientment. D’altra banda, l’entrevista permet entendre com està organitzat el psiquisme adult en relació amb totes aquestes experiències d’aferrament interioritzades i els sistemes d’idealització, ràbia o dissociació que ha desenvolupat. I encara més, l’entrevista ha estat dissenyada per poder classificar la persona adulta en una tipologia i subtipologia de patró de vincle afectiu i la possibilitat que aquest patró sigui desorganitzat per un trauma encara actiu. L’aprenentatge de tot el sistema de codificació necessita un entrenament específic i un procés de verificació de l’expertesa que només es dona a la Universitat de Berkeley. Però sí que es pot aprendre a passar l’entrevista i a entendre’n el sistema i les aplicacions clíniques, així com altres escales o instruments complementaris o alternatius. El programa d’aquesta assignatura està basat en: 1) Presentació de l’entrevista de vincle per a adults, 2) Aplicacions clíniques de l’Adult Attachment Interview, 3) Anàlisi del vincle afectiu a través del CAMIR, i 4) Altres instruments de valoració del sistema de vincle en adults i de la seva capacitat de mentalització.

3. PSICOANÀLISI RELACIONAL I PSICOTERÀPIA BASADA EN EL VINCLE AFECTIU: INFANTS, ADULTS I PARELLES
Tots els humans estem programats per envellir i morir. Aquest rellotge genètic pot anar més lent o més ràpid o pot aturar-se per circumstàncies atzaroses. Però hi ha una altra mort, més lenta, que s’instal·la a dins nostre. És una mort psíquica, una tristesa que va fent el seu camí, que ens va cisellant per dins fins que, com deia Freud, ens pot fer emmalaltir físicament o psíquicament. Des de la perspectiva del vincle afectiu bona part del patiment psíquic es deu a problemes relacionals o afectius mal resolts. Tot i que també hi ha altres motius que formen un tot indissociable. Analitzarem algunes de les patologies i trastorns mentals com la depressió, els trastorns alimentaris, la distímia, les addiccions, les obsessions, els trastorns límits de la personalitat, etc. així com els trastorns de conducta en la infància des de la comprensió psicodinàmica, i analitzarem les tècniques d’abordatge.

Des de la perspectiva del vincle afectiu la parella té una doble vessant que preveu, d’una banda, l’enamorament i l’atracció eròtica i, de l’altra, el sistema de protecció bidireccional. És important trobar un equilibri entre aquests dos sistemes per al benestar de la parella.
Les fantasies inconscients de cada membre, el sistema de vincle afectiu intern que orienta el tipus de relació afectiva que cerca cadascú i que s’ha gestat al llarg de la infància i en altres possibles trobades relacionals, els factors que desestabilitzen la relació etc. són alguns dels factors a tenir en compte quan s’inicia un tractament. Estudiarem aquí també l’entrevista de vincle per parella i la seva aplicació clínica.

4. TÈCNIQUES ACTIVES EN PSICOTERÀPIA: INFANTS I ADULTS
Quan parlem de tècniques actives ens referim a les aportacions del psicodrama, creat per J. L. Moreno a principis del segle XX. Altres orientacions teòriques com la Gestalt, les teràpies sistèmiques, algunes orientacions cognitivoconductuals i altres abordatges tant individuals com de grup han adoptat, i fins i tot enriquit, les tècniques psicodramàtiques incorporant-les al seu cos teòric. Tota psicoteràpia hauria de tenir com a finalitat la integració de la cognició, l’emoció, la fisiologia i la conducta. En les nostres intervencions podem observar com les persones que atenem no sempre són sensibles a les nostres intervencions. Quan això passa tendim a parlar de resistència, és l’opció més fàcil per nosaltres i la que segurament ens tranquil·litza més. Una altra opció seria plantejar-nos d’on prové aquesta «resistència», podria ser que fos la nostra pròpia resistència a canviar el nostre estil d’abordatge? Hi ha persones desbordades per l’emoció que no poden connectar amb la cognició, les paraules sembla que no els afecten; en altres casos la principal dificultat és connectar amb l’emoció, trobant-se atrapats en cognicions que pretenen negar els sentiments; d’altres presenten problemes somàtics, el seu drama es desenvolupa en el teatre del cos, sent incapaços de connectar la malaltia física amb l’emoció que l’està provocant; d’altres actuen de manera erràtica, sovint augmentant les seves dificultats i el dolor que els provoquen, però no poden posar paraules a les emocions que els dominen. Algunes d’aquestes persones van fluctuant entre les diferents possibilitats. Les tècniques actives en psicoteràpia impliquen el cos, l’actuació del drama i la cognició, posant paraules al que ha passat o hem sentit, cercant la reflexió cognitiva sobre la vivència de l’ara i aquí.
L’objectiu d’aquesta assignatura és mostrar diferents tècniques desenvolupades des del psicodrama i la Gestalt que ens permeten treballar psicoterapèuticament amb persones que presenten dificultats en la integració de les diferents funcions que s’han anat desenvolupant al llarg de la pròpia història.
Programa:
1. Tècniques psicodramàtiques:
– El doble
– El mirall
– La inversió de rols
2. Treball amb objectes intermediaris:
– Màscares
– Titelles
– Teles-cordes
– Expressió gràfica
– Treball amb escultures
– Dramatització

5. CURS DE POSTGRAU. TERÀPIA DE VIDEOINTERVENCIÓ (ASSIGNATURA EN LÍNIA)
Una de les tècniques d’avantguarda actual és la teràpia per videointervenció. Amb aquesta tècnica es poden treballar conflictes en el si de la família d’índole molt diversa. El programa es pot aplicar a infants amb trastorns alimentaris, trastorns de la comunicació i relació; infants diagnosticats de TDAH; amb comportaments disruptius, d’agressivitat. Es pot fer un treball per reorganitzar els vincles afectius. També es pot emprar la videointervenció en la teràpia pares-fills adolescents o en processos de crisi en la parella. A través d’aquesta assignatura s’aprendrà a utilitzar la tècnica. Els estudiants podran portar els seus casos i supervisar l’anàlisi i intervenció que han fet o que haurien de fer. Cal destacar que aquesta assignatura forma part del programa reglat que porta a terme l’Institut de Videointervenció de París i que un dels professors és el seu fundador, el Dr. George Dowing.


6. CURS D’ESPECIALITZACIÓ. INTERVENCIÓ EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA DES DE LA TEORIA DEL VINCLE AFECTIU: ACOLLIMENTS, ADOPCIONS I TREBALL AMB FAMÍLIES BIOLÒGIQUES VULNERABLES
El Laboratori s’ha anat especialitzant en el treball amb famílies biològiques que presenten una vulnerabilitat que els fa més fràgils davant l’adversitat i amb tendència a comportaments violents, de negligència o disfuncionals. Aquestes característiques sovint incideixen en la seguretat dels infants que han de ser retirats de manera cautelar i posats sota el sistema de protecció en famílies d’acollida o en centres d’acció residencial educativa (CRAE). El treball de reunificació familiar és complex i no sempre es pot aconseguir. L’adaptació dels infants a les noves «famílies» tampoc és fàcil. Aquesta assignatura planteja aquesta problemàtica des de la perspectiva del vincle afectiu i possibilita el debat i estudi dels contextos que afavoreixen la salut mental de l’infant i el tipus d’intervenció terapèutica que cal fer.
L’assignatura planteja aquesta problemàtica des de la perspectiva del vincle afectiu i possibilita el debat i estudi dels contextos que afavoreixen la salut mental de l’infant i el tipus d’intervenció terapèutica que cal fer.

7. SEMINARIS D’ESPECIALITZACIÓ
– Mindfulness i Teoria del Vincle Afectiu
– Treball de Cos i Emocions
– Música i Consciència Emocional

8. CASOS CLÍNICS I PRÀCTICA EN PSICOTERÀPIA
Cada estudiant haurà d’escoltar, transcriure, estudiar casos, participar en processos de diagnosi i, en la mesura que avanci, podrà integrar-se en algun dels programes psicoterapèutics del Laboratori. Aquesta assignatura, per aquells professionals que ja estiguin formats, podrà fer-se a distància i s’hauran de portar a supervisar els propis casos.

9. INVESTIGACIÓ I EMPRENEDORIA EN PSICOTERÀPIA (TFM)
El treball final del màster consisteix en desenvolupar un programa de cas únic o d’una altra tipologia que permeti l’establiment d’evidència empírica. O, en una altra direcció, presentar el marc d’un projecte de recerca que orienti la possibilitat de fer una tesi doctoral en el marc del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona.

ESTRUCTURA MODULAR

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

– Màster en Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu

– Curs de Postgrau en Teràpia de Vídeo-Intervenció (idioma: espanyol)

– Curs d'Especialització en Intervenció en el Sistema de Protecció a la Infància des de la Teoria del Vincle Afectiu: Acolliments, Adopcions i Treball amb Famílies Biològiques Vulnerables

PROFESSORAT, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Professorat

Marta Sadurní. Vegeu currículum a l’apartat «Direcció».

Marc Pérez Burriel. Doctor en Psicologia. Professor associat del Departament de Psicologia de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Expert en videointervenció. Especialista en tractaments basats en la intersubjectivitat. Membre del Laboratori de Psicologia del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Membre fundador de l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu.

Maria Teresa Pi. Llicenciada en Psicologia. Professora associada del Departament de Psicologia de la Facultat d’Educació i Psicologia, de la Universitat de Girona. Docent del Màster en Psicologia General Sanitària. Experta en psicopatologia del desenvolupament i avaluació del vincle afectiu en infants i adults. Psicòloga del CSMIJ de l’Intitut Català de la Salut a la delegació de Girona. Vicepresidenta de l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu. Membre del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà.

George Dowing. Doctor i llicenciat en Psicologia. Expert en video intervenció. Fundador i president de l’Institut de Videointervenció a París. Figura internacional en el camp de la intervenció psicoterapèutica. Autor de llibres i articles de renom internacional.

Roc Masiques. Recerca en patrons de la personalitat, salut mental i vincle afectiu. Ha estat fins al 2015 psicòleg de l’EAIA Municipal de Girona. Membre de l’International Attachment Network. Membre del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Docent del Màster de Formació en Psicoteràpia, Psicologia Clínica-Evolutiva i Teoria del Vincle Afectiu. Actualment, psicòleg de l’àrea de joves de l’Ajuntament de Girona.

Júlia Sánchez. Llicenciada en Psicologia. Psicoterapeuta en vincle afectiu i psicopatologia. Avaluació del sistema de vincle afectiu. Especialista en psicologia clínica. Psicòloga de la Xarxa de Salut Mental de la Comunitat de Madrid. Vicepresidenta de l’Associació International Attachment Network. Psicoterapeuta certificada i membre de l’Associació de Psicoteràpia Integrativa.

Gemma Sadurní. Pedagoga. Mares en situació de vulnerabilitat. Sistema de protecció a la infància víctima d'abús i maltractament. Formada en dansa clàssica i contemporània. Dirigeix el seu treball en l’orientació de col·lectius vulnerables. Pedagoga de l’EAIA del Gironès. Destaca en la seva formació com a experta en vincles afectius i reorientació de les dinàmiques familiars en situació d’abús i negligència.

Alejandra Taborda. Llicenciada i doctora en Psicologia. Psicoterapeuta psicoanalista. Professora titular de Psicologia a la Universidad de San Luis (Argentina).

Mario Marrone. Doctor, psiquiatre i psicoanalista. Reconegut expert de l’Attachment Theory, fou supervisat per John Bowlby durant un període de deu anys a la Clínica Tavistok de Londres. Ha treballat com a psiquiatre i psicoterapeuta hospitalari al Servei Nacional de Salut a Gran Bretanya i a l’Hospital Shenley. Membre de la Societat Psicoanalítica Britànica, l’Associació Psicoanalítica Internacional i l’Associació de Psicoanalistes Independents. Entre molts dels càrrecs que ha tingut destaca el de director de la Clínica del London Centre for Psychoterapy. És autor de nombrosos llibres, capítols de llibres i articles. Es pot consultar la seva pàgina personal a www.mariomarrone.com, així com la seva pàgina Facebook que segueixen persones d’arreu del món.

Leticia Linares. Doctora. Experta en mindfulness i teoria del vincle afectiu.

Altres professors convidats a seminaris especialitzats amb distinció per la seva trajectòria en la teoria del vincle afectiu, neurociències de l’afectivitat o en psicoanàlisi relacional.

*La direcció es reservarà el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria, garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.


Direcció

Marta Sadurní Brugué. Professora titular i directora del Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona. És especialista en psicologia clínica i psicoterapeuta. Presideix, actualment, l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i Psicoteràpia del Vincle Afectiu. És autora de llibres i articles, entre els quals destaquem Vincle afectiu i desenvolupament humà, editat per la UOC. Fa més de vint anys que forma estudiants i professionals en l’àmbit del vincle afectiu, desenvolupament humà i neurociències de l’afectivitat.
Organitza:


 

Matricula't
Imprimir
COMPARTEIX AQUEST CURS:    Share to Facebook   Share to Twitter  
Cercador

de cursos

Àmbits de coneixement
Tipus de curs
Modalitats
Paraules clau
       

 


Política de cookiesAvís legal | Tel. 972 210 299 | E-mail: info.fundacioif@udg.edu

 

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies.